Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Publikacje

01.01.2017

Prawnicy i współpracownicy kancelarii DZP są autorami licznych publikacji dotyczących prawnych aspektów działalności gospodarczej oraz uregulowań prawnych.

Kancelaria opracowała angielskie przekłady:

  • Kodeksu Cywilnego we współpracy z wydawnictwem CH Beck (2015),
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Prawo własności przemysłowej we współpracy z wydawnictwem CH Beck (2014),

  • Prawa farmaceutycznego i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych we współpracy z wydawnictwem CH Beck (2013),
  • Prawa zamówień publicznych - zestaw ustaw we współpracy z wydawnictwem CH Beck (2012),
  • Kodeksu Spółek Handlowych we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska (2011).

Publikacje naszych ekspertów, które w ostatnim czasie ukazały się na rynku to:

  • Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Komentarz. Wzory pism i kazus Piotra Gołaszewskiego (2017),
  • Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych - aktualne problemy i propozycje rozwiązań dr. Wojciecha Hartunga (2017),
  • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz - współautorem publikacji jest Piotr Gołaszewski (2017),

  • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - współautorem publikacji jest Piotr Gołaszewski (2017),

  • Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy - współautorem publikacji jest Piotr Gołaszewski (2016),

  • Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie UE dr. Aleksandry Auleytner (2015),
  • Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz Katarzyny Kuźmy, Wojciecha Hartunga, Michała Bagłaja, Tomasza Michalczyka, Michała Wojciechowskiego oraz Jakuba Krysy (2015),
  • Podatkowa grupa kapitałowa Jana Czerwińskiego, Łukasza Dominika, Krzysztofa Dyby, Tomasza Leszczewskiego, Grzegorza Sprawki, Pawła Suchockiego, Anny Turskiej, Joanny Wierzejskiej oraz Artura Nowaka (2015),
  • Regulacyjne i cywilnoprawne aspekty roamingu międzynarodowego dr Marleny Wach (2013),

  • Komentarz do ustawy z 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Katarzyny Kuźmy, Daniela Chojnackiego, Przemysława Zdrajkowskiego, Karoliny Szymczak, Wojciecha Hartunga, Katarzyny Maćkowskiej (2013),

  • Koncepcja czynu niedozwolonego w amerykańskiej teorii i filozofii prawa dr. Tomasza Karasia (2011),
  • Rada nadzorcza spółki akcyjnej. Powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie – aspekty prawne prof. Grzegorza Domańskiego (2010),
  • Gestaltungsfreiheit und Gestaltungsgrenzen im polnischen Vertragskonzernrecht [Swoboda kształtowania umowy i jej granice w polskim prawie koncernów umownych] dr. Joanny Schubel (2010),
  • Naruszenie przez państwo umowy z inwestorem zagranicznym w świetle traktatów inwestycyjnych dr. Marka Świątkowskiego (2009),
  • Upadłość transgraniczna w prawie Unii Europejskiej dr. Tomasza Chilarskiego (2008),
  • Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa dr. Marcina Matczaka (2007).